Since - 2004

University Logo

Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya

Address: Kathadih, PO Sunder Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492013

Contact - 077127 79202

Website - www.ktujm.ac.in